I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují smluvní vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Prodávajícím je Kateřina Kalbáčová, společnost www.properly.cz, IČO 04962826, se sídlem Na Veselí 542/5, 140 00 Praha 4 (“Prodávající”). Na straně druhé je kupující („Kupující“).
Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník“) nebo podnikatel ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.
Při objednání zboží kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
V případě, že kogentní ustanovení platného práva stanoví pro kupujícího výhodnější zacházení nebo podmínky, než stanoví tyto OP (např. z důvodu novelizace předpisu), budou smluvní strany v plném rozsahu postupovat podle takového ustanovení.

II. Úvodní informace k přepravě a způsobu objednání

Osobní odběr zboží je možný v sídle Zákaznického centra (Na Veselí 542/5, Praha 4), a to pouze po předchozí telefonické domluvě na infolince properly.cz. V tomto případě je však nutné mít připravenou přesnou hotovost při převzetí nebo provést platbu předem na účet prodávajícího. Po ověření platby pracovníkem properly.cz, může dojít s naším operátorem k přesnému domluvení termínu převzetí zásilky. Bez předem domluvené schůzky nemůže být předání balíčků realizováno!
Zboží lze objednat prostřednictvím e-shopu, tedy prostřednictvím webového rozhraní, které je dostupné zde: www.properly.cz.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

V souladu s § 1820 občanského zákoníku Prodávající sděluje, že:
1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby příslušného operátora Kupujícího;
2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího;
3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
4. Prodávající uvádí veškeré ceny včetně DPH, jakož i ceny bez DPH, přičemž ceny jsou konečné, nezahrnují však cenu přepravy a případný poplatek za zvolený způsob úhrady. Cena přepravy a případný poplatek za zvolený způsob úhrady se může lišit podle zvolené metody, jakož i podle zvoleného poskytovatele dopravy a podle zvoleného způsobu úhrady. Konečná cena je vždy uvedena před objednáním zboží v rámci webového rozhraní;
5. Jste-li jako Kupující spotřebitelem, pak platí, v souladu se vzorovým poučením dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., že máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, pak máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího www.properly.cz, adresa: Na Veselí 542/5, 140 00 Praha 4, e-mail: info@properly.cz, Tel.: +420 721 88 1234, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem, telefonem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Zákaznické podpory: Na Veselí 542/5, 140 00 Praha 4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

--------------------------
Vzorový formulář:

Prodávájící: Zákaznické centrum properly.cz                       
                  Na Veselí 542/5                
                  140 00  Praha 4                          
E-mail:        info@properly.cz
Tel.:            +420 721 88 1234

Jméno a příjmení:   
Adresa:   
Telefon:   
Email:   
Kupující:    

Odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb:
-
-
Datum objednání zboží:
Datum převzetí zboží:

Datum odstoupení od smlouvy:

                      Podpis kupujícího:
                   --------------------------

6. Jste-li jako Kupující spotřebitelem, v souladu s § 1837 občanského zákoníku nemůžete odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před
uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
7. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
8. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, má spotřebitel povinnost uhradit poměrnou část ceny,
9. Za účelem vyřizování stížností spotřebitelů, může spotřebitel tuto stížnost uplatnit e-mailem na adresu: info@properly.cz nebo poštou na adresu: Na Veselí 542/5, 140 00 Praha 4, přičemž je nutné uvést údaje, které jsou potřebné pro vyřízení stížnosti, zejména kontaktní údaje a informace o smlouvě, ke které se stížnost vztahuje, resp. veškeré další potřebné údaje, aby bylo možné stížnost řádně prošetřit. Na zaslanou stížnost obdrží spotřebitel odpověď do 20 pracovních dnů e-mailem, resp. bude odpověď odeslána k poštovní přepravě (pokud spotřebitel neuvede emailovou
adresu anebo výslovně uvede, že si přeje být vyrozuměn o vyřízení stížnosti listinnou formou).
Případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IV. Kupní smlouva přes e-shop:

1. Prostřednictvím webového rozhraní (e-shopu) lze uzavřít kupní smlouvu distančním způsobem. Prodávající proto informuje, v souladu s § 1811 odst. 2 občanského zákoníku o následujícím:
a) totožnost Prodávajícího je uvedena v čl. I těchto OP. Adresa pro doručování elektronické pošty
Prodávajícímu je info@properly.cz, telefonní číslo na zástupce Prodávajícího je +420 721 88 1234, číslo bankovního účtu Prodejce pro provedení úhrady zboží je vždy vyznačeno na faktuře,
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností je uvedeno v e-shopu při výběru zboží,
c) cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků – je uvedena v eshopu při výběru zboží
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění – je uveden v e-shopu při výběru zboží (umožňuje se dle volby zákazníka úhrada v hotovosti-dobírka, platba na účet Prodávajícího),
e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně
účtovány – je uvedeno v e-shopu při výběru zboží,
f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro
uplatňování těchto práv - viz čl. V těchto OP,
g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou – k uzavírání smluv na dobu neurčitou prostřednictvím e-shopu nedochází,
h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření: k prodeji nebo poskytování licence k digitálnímu obsahu prostřednictvím e-shopu nedochází,
i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy: k prodeji nebo poskytování licence k digitálnímu obsahu prostřednictvím e-shopu nedochází.
2. Prodávající dále informuje, v souladu s § 1826 občanského zákoníku:
a) uzavřená smlouva vzniká v okamžiku, kdy Prodávající odešle spotřebiteli Potvrzení objednávky emailem na základě objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu. Potvrzení objednávky představuje akceptaci objednávky, kterou učiní Kupující prostřednictvím e-shopu – Potvrzení objednávky a Objednávka tvoří uzavřenou smlouvu a jsou zasílány Kupujícímu e-mailem v rámci technických kroků, které vedou k uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní e-shopu,
b) smlouvu lze uzavřít v jazyce českém. V případě vyplnění údajů v objednávce ve slovenštině, se má za to, s ohledem na srozumitelnost slovenského jazyka, že je splněn požadavek uzavření smlouvy v jazyku českém,
c) jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
- Kupující si vybere zboží v rámci webového rozhraní v e-shopu a uloží ho tzv. do košíku,
- Kupující si vybere způsob platby a způsob dopravy a potvrdí souhlas s cenou zboží a s dalšími poplatky za dopravu a za způsob platby, které jsou zřetelně zobrazeny,
- Kupující vyplní požadované kontaktní a další údaje nutné pro uzavření smlouvy, dle formuláře na e-shopu,
- na základě Kupujícím zadaných údajů může Kupující odeslat v rámci webového rozhraní objednávku (jako svůj návrh na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím),
- před podáním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil,
- na základě e-mailového Potvrzení objednávky, který Prodávající zašle zpět Kupujícímu vznikne kupní smlouva. V případě, že Prodávající neakceptuje, resp. nepotvrdí objednávku, kupní smlouva nevznikne.
- Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednaná věc nebude k dispozici na skladě Prodávajícího v předpokládaném termínu z důvodů, které Prodávající nemohl ovlivnit (např. opožděná dodávka od výrobce). V takovém případě Prodávající vrátí zpět veškeré případně již uhrazené peníze (případně uhrazenou zálohu na kupní cenu, kupní cenu nebo jiné poplatky spojené s objednávkou).
- Kupující je povinen uhradit kupní cenu, resp. zálohu na kupní cenu a případné další poplatky dle podmínek stanovených v kupní smlouvě.
d) v případě, že Kupující dodatečně zjistí chybu v kontaktních a dalších údajích vzniklou při zadávání dat před podáním objednávky, kontaktuje Prodávajícího emailem na adresu: properly.cz,
e) Prodávající dodržuje platné právní předpisy na území České republiky, jeho činnost v této chvíli není upravena jiným etickým kodexem.
3. Prodávající neumožňuje osobní odběr zboží. Z toho důvodu musí být vždy dohodnut způsob přepravy za účelem odeslání zboží Kupujícímu.
a) Je-li Kupující spotřebitel, pak platí, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, je Kupujícímu
odevzdáno, až mu ho dopravce předá,
b) Je-li Kupující podnikatel, uplatní se § 2090 odst. 1 občanského zákoníku.
4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího, je-li spotřebitelem, až převzetím věci od dopravce, resp.
nepřevezme-li věc pak okamžikem, kdy Prodávajícímu umožnil s ní nakládat. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího, je-li podnikatelem, předáním zboží prvnímu dohodnutému dopravci pro přepravu do místa určení.

V. Práva z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

1. Kupující má práva z vadného plnění stanovena v § 2099 a násl. občanského zákoníku. Tyto OP nemohou být vykládány tak, že rozšiřují anebo zužují zákonná práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího podle uvedených ustanovení.
2. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.
6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí - to se však netýká:
a) věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použitých věcí vad odpovídajících míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VI. Ochrana osobních údajů a šíření elektronických sdělení:

1. V případě, že Kupující udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., (v rámci webového rozhraní e-shopu) a poskytl elektronický kontakt, pak souhlasí s využitím poskytnutého elektronického kontaktu ze strany Prodávajícího pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb. Kupující bude mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma Prodávajícímu odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.
2. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky nebo reklamace (jméno, příjmení, dodací adresa, telefonický a/nebo e-mailový kontakt) jsou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění z uzavřené kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a v rozsahu nezbytném pro dodržení právních povinností Prodávajícího. Kupující souhlasí se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů za účelem splnění Objednávky a za účelem splnění povinností Prodávajícího, které vyplývají z uzavřené smlouvy, a současně souhlasí s poskytnutím údajů příslušnému dopravci v rozsahu nezbytném pro zajištění doručení zboží a s poskytnutím údajů třetí osobě zajišťující se platební styk v rozsahu nezbytném pro realizaci platební transakce, pokud Kupující zvolí takový způsob platby, na který se to vztahuje.
Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, a dbá na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Správa a zpracování
poskytnutých osobních údajů bude vždy prováděno v souladu s platnými zákony České republiky (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a další zákonná práva k těmto údajům.

VII. Pravidla pro nákup a využití voucherů (dárkových poukazů):

1. Nákup dárkových poukazů (dále jen voucherů) není početně omezen. Lze zakoupit libovolné množství voucherů, které jsou k dispozici.
2. Je možné vybrat si z nabídky voucherů v hodnotě 1000 Kč nebo 2000 Kč.
3. Voucher je platný po dobu 6 měsíců od data zakoupení, poté propadá bez nároku na vrácení finanční částky vynaložené klientem.
4. Jeho doručení je vyhrazeno pouze emailem, který se klient zavazuje vyplnit před uzavřením smlouvy s properly.cz (nákup produktu tedy voucheru). Doručení emailem probíhá do jedné hodiny od zakoupení. Již od této doby je možné voucher využít.
5. Zadání kódu z voucheru je jednorázové, nelze ho využít či rozdělit do více nákupů. Sleva se automaticky odečte po zadání kódu v košíku.  
6. Cenový rozdíl nelze obchodem properly.cz kompenzovat vrácením peněz. Pokud nedojde k plnému využití voucheru, nevyužitý kredit propadá. V případě přesahu finančního limitu voucheru, bude automaticky klient vyzván k uhrazení rozdílové částky (jednou z nabízených platebních metod), která je nadlimitní z hodnoty voucheru.
7. K nákupu voucheru dále náleží dárek dle aktuální nabídky (properly.cz si vyhrazuje právo na výběr dárku dle vlastních skladových zásob) a poštovné zdarma. V případě reklamace či vrácení zboží je klient povinen předložit voucher jako doklad o nákupu. Zboží je možné vrátit pouze v originálním balení, vč. dárkového balení a přiloženého dárku k nákupu.